تقدیر انجمن بین المللی روابط عمومی از ابتکار نامگذاری روز روابط عمومی در ایران