“انجمن بین المللی روابط عمومی” با ارسال نامه ای به دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، حمایت این نهاد را از شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی اعلام کرد.

در این نامه، فیلیپ شفرد “دبیرکل ایپرا” با تأکید بر حمایت “ایپرا” از این رویداد که طی روزهای 21-20 آبان ماه سالجاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد، اعلام کرده است ضمن سخنرانی آنلاین رئیس “ایپرا” در شانزدهمین دوره سمپوزیوم، یکی از اعضای برجسته به عنوان سخنران، مقاله ارائه خواهد داد.

خاطرنشان می سازد موضوع دوره شانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی “بررسی تأثیر کرونا بر ساختار و عملکرد روابط عمومی” خواهد بود.