اشاره:

در مراسم اعطای نشان عالی مسئولیت اجتماعی به برگزیدگان، آقای احمد دولتخواه از پیشکسوتان روابط‌عمومی و شاعر خانواده هنر هشتم، سروده خود را با عنوان جهان همدل قرائت کردند، متن این شعر را با هم مرور می کنیم:

ارتباطات آفرین و رهنمای روزگار                                             بر شما بادا درود مردم و پرودگار

با زبان جانتان مسئولیت معنا شود                                        تا که ناپیدا ره مشکل گشا پیدا شود

بستر هر جامعه، مسئولیت نقش آفرین                               می شود با عمق دید ملتش روی زمین

در فرآیندش نهان باشد وجوه بی شمار                           گر تحقق یابد آرد شاخسارش برگ و بار

در امور خیر مردم گر بگنجد شور و حال                       گل کند احساس همدردی زداید هم ملال

ریشه تبعیض، گر خشکد به هر مسئولیت                    گیرد هر شایسته سالاری، به خود مقبولیت

نقش سوال کار آمد اگر باشد درست                         پا بگیرد عدل و دادش در جماعت از نخست

چشم بینا، درک بالا، دانش هر اختیار                                می کند هنگامه بر پا صحنه های کارزار

زیستگاه آدمی با عشق و عزم آهنین                               در چنان احوال، ایمن ماند آن روی زمین

روستای کوچکی باشد زمین در کهکشان                          هر که از هم بی خبر گردد نماند در امان

صحن این گردونه، هر کس نقش دارد مشترک     عضوی از یک پیکرند این خلق عالم تک به تک

لاجرم هر یک از اعضای این پیکر که کاری می کند             عضوهای دیگرش را نیز یاری می کند

گر افقهای نگاه خلق شد بالا بلند                                          ارتباطات جهانی می شود مردم پسند

دامن مسئولیت در زمین گسترده است                             حاصلش بهر انسان در زمین آورده است

در چنین حالی عدالت بهر مردم گل کند                           باغ آن هر مرغ بی نطقش چنان بلبل کند

گر که با مسئولیت گردد توازن برقرار                                 با مساواتش رهد آن جامعه از گیر و دار

این چنین سرمایه های اجتماعی بی نظیر                              نیست آن را آفتی از بهر هر برنا و پیر

هر که با خوشنامی اش، مسئول با مقدار شد                               ثروت او، اعتماد مردم هشیار شد

در عوض مسئول ناآگاه و بدکردار دهر                        جای شیرینی، دهد بر دست مردم جام زهر

گر شود مسئول نالایق به هر منصب مدیر                                  سفره سبز بقا را می کند نا گه کویر

در زمین و آسمان نادان انسان، آفت است                         بهر دنیای بشر، مسئول نادان آفت است

ای سفیران روابط گستر و روشنگری                                   با شما ماند به گیتی راه روشن در امان

مثنوی دولت این سنگر مردم پسند                                          می برد پیغامتان بهر جهان بی گزند

تقدیم به خانواده بزرگ روابط عمومی    15/7/1400     تهران      احمد دولتخواه