سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، تأثیرات کرونا برای روابط عمومی و نیز تأثیرات آن در این زمینه بررسی می کند.

هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با اعلام این مطلب گفت: بی تردید، مهمترین اتفاق سال 2020 در سراسر جهان، پاندمی کرونا بوده و شایسته است تا درس ها، پیام ها و تأثیرات آن بر حرفه روابط عمومی، مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گیرد.

سفیدی افزود: افسردگی ناشی از کاهش، و تعطیلی ارتباطات چهره به چهره در ایام قرنطینه و پس از آن و نیز تأمل و تأسی از اینکه در جهان فعلی، انسان ها، خویشاوند هم هستند و باید به سرنوشت مشترک بیندیشند، ما را به این سمت و سو سوق می دهد که برای بعضی از چیزها مثل روابط عمومی، بهای بیشتری قائل شویم و هنر باهم حرف زدن، حرف هم را شنیدن و احساس مسئولیت در قبال دیگری را ارتقاء بخشیم.

مدیرمسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان با اشاره به اینکه یکی از درس های کرونا، اهمیت گفت و گو در قبال تک گویی است، و از آنجا که روابط عمومی نقطه مرکزی خود را گفت و شنود قرار می دهد، ماهیتی ضد کرونایی دارد که انسان ها را به سمت انزوا و کاهش گفت و گو سوق می دهد، این، یعنی تقویت روابط عمومی از یکسو ما را در برابر کرونا توانمند می سازد و از سوی دیگر، در زمان هایی چون دوره کرونا، مجبوریم از “ذخیره ارتباطی” استفاده کنیم.

او همچنین یکی از کارکردهای روابط عمومی متقارن را اعتمادسازی و تقویت آن می داند که در نهایت می تواند سرمایه اجتماعی یک سازمان را ارتقاء بخشد و این در وضعیت هایی مشابه کرونا، می تواند دستگیر و کمک کننده باشد.

سفیدی با اشاره به این نکات گفت: ما در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که در نیمه اول مهرماه برگزار خواهیم کرد، نسبت به بررسی تأثیرات کرونا بر روابط عمومی خواهیم پرداخت. او دوران پساکرونا را دوران اقتداریابی روابط عمومی می داند وی می افزاید: ما در شانزدهمین دوره سمپوزیوم، در بخش جشنواره برترین های روابط عمومی، از بهترین اقدامات روابط عمومی ها در موضوع کرونا قدردانی خواهیم کرد.