برنامه راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

"موسسه روابط عمومی آرمان" بنابه سالها تجربه تخصصی در روابط عمومی، براین باور است که یکی از اسناد مهم تخصصی روابط عمومی، "سند برنامه راهبردی ارتباطی" است. این سند درواقع، برنامه عملیاتی روابط عمومی است و پس از تهیه و تدوین، همه فعالیت های روابط عمومی باید براساس آن باشد، یکی از دلایل مهم بودن این سند، آن است که برنامه ارتباطی، ماحصل دانسته های علمی (تئوریک) و تجربه است و در قالب آن باید، بر همه نظریات علمی و عملی برای رسیدن به اهداف ارتباطی و حل مسائل به کار گرفته شوند، به همین منظور در درون آن، شاهد عناصری مثل مخاطب شناسی، زمانبندی، بودجه ریزی، توجه به اسناد بالادستی و فرودستی، تعیین رسانه های مورد نظر، اهداف و تأثیرات مورد نظر و... هستیم و معمولاً کسی بتواند برنامه راهبردی ارتباطی را بنویسد، باید از بالاترین سطح علمی و تجربی و شناخت سازمانی برخوردار باشد.

Strategic planning

گام اول در تدوین برنامه ارتباطی روابط عمومی

"موسسه روابط عمومی آرمان" براین اعتقاد است که گام اول در فرآیند برنامه ریزی در روابط عمومی، تحقیق است که از آن به عنوان تحقیقات تشخیصی یا اولیه هم یاد می شود. در این مرحله باید علاوه بر مسئله شناسی، مخاطب شناسی و هدفگذاری، رسانه پژوهی و...، ابتدا اهداف سازمان را شناسایی شود و به "سازمان آگاهی" رسید، گام بعدی، دریافت انتظارات، خواسته و علایق مخاطبان است، (مخاطب آگاهی) و گام سوم، تلطیق این دو و تعیین اهداف کیفی و کمی متأثر از خواست مدیران و انتظارات مخاطبان است؛ چرا که برنامه ریزی، فرآیند رسیدن به اهداف تلقی می شود و این یعنی، مهمترین مرحله یک برنامه ریزی، هدفگذاری است.

بودجه ریزی و فرمانبری در برنامه ریزی ارتباطی

 

از دیدگاه "موسسه روابط عمومی آرمان" در ادامه مسیر برنامه ریزی ارتباطی، بودجه ریزی و تعیین اعتبارات لازم برای اجرای برنامه و نیز زمانبندی پیشبرد عملیات ارتباطی بسیار مهم هستند و نهایتاً اجرای صحیح برنامه است که باید در برنامه، ضمانت های لازم برای آن منظور شود.

ارزیابی برنامه ارتباطی روابط عمومی

بنابه مطالعات کارشناسان "موسسه روابط عمومی آرمان"، گام نهایی در اجرای هر برنامه ای، پیش بینی نحوۀ ارزیابی و ارزشیابی آن است که می توان آن را "اثربخشی ارتباطات" یا "ارزیابی برنامه" عنوان داد.

برنامه ریزی از بالا به پایین یا از پایین به بالا

برنامه ریزی ارتباطی روابط عمومی باید از رویکرد دموکراتیک برخوردار باشد، یعنی از آمریت و برنامه ریزی از بالا به پایین، عمودی و دستوری بر حذر باشد و با عبور از دوگانه از بالا به پایین یا از پایین به بالا، همانطور که پیشتر هم تأکید شد، نگاه دوسویه به مخاطبان و سازمان داشته باشد.

خروجی برنامه راهبردی ارتباطی روابط عمومی

"موسسه روابط عمومی آرمان"، خروجی و داده یک برنامه ارتباطی را، رمز موفقیت آن می داند و آن یعنی رسیدن به اهداف. البته به یاد داشته باشیم اهداف برنامه ارتباطی باید کمّی هم نوشته شده باشد تا در انتها، امکان مقایسه بین ستاده و داده یا ورودی و خروجی عملیات روابط عمومی امکان داشته باشد.

بدون برنامه راهبردی ارتباطی، هرگز!

با توجه به اهمیت برنامه ارتباطی در روابط عمومی، نتیجه می گیریم روابط عمومی، هرگز نباید تابع روزمرگی باشد و بدون برنامه کار کند، زیرا در تعاریف روابط عمومی نیز آن را تلاش های برنامه ریزی شده آگاهانه می نامیم و هر برنامه ارتباطی که بر پایه روزمرگی باشد، از شمول روابط عمومی خارج می شود.