دوره غیرحضوری رویکردهای نوین در روابط عمومی توسط دکتر هوشمند سفیدی

1399/4/4 14:19:00تیر 4, 1399|اخبار|

فرصت استثنایی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات و سازمانهای کشور دوره غیرحضوری رویکردهای نوین در روابط عمومی توسط ...